fastfood

Health Articles

Trans Fat ไขมันอันตราย ไม่อยากตายต้องเลี่ยง!

ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในสังคมปัจจุบันทำให้คนส่วนใหญ่นิยมรับประทานฟาสต์ฟู้ด (Fast food) กันมาก อุตสาหกรรมอาหารฟาสต์ฟู้ดในบ้านเราจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว มีร้านอาหารประเภทนี้ผุดขึ้นแทบทุกหัวถนน แต่รู้หรือ…