Social Wellness

Social Wellness

โรงพยาบาลสมิติเวช ให้บริการวัคซีนไข้เลือดออกครั้งแรกในประเทศไทย

โรงพยาบาลสมิติเวชจัดงานเปิดตัววัคซีนไข้เลือดออกครั้งแรกของประเทศไทย วัคซีนตัวนี้ได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก World Health Organization เป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่สายพัน…

Social Wellness

สมาคมต่อมไร้ท่อฯ เปิดตัวโครงการ “ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอะโครเมกาลีในประเทศไทย”

   สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย และสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ริเริ่มโครงการ “ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอะโครเมกาลีในประเทศไทย”…