Social Wellness

“รอยัลลี ไชนิส” จับมือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมพัฒนาการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข

บริษัท รอยัลลี ไชนิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต จึงได้จับมือร่วมกันพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านสาธารณสุขและความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักเรียน นิสิต/นักศึกษาและคณาจารย์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาจีนขึ้น

โดยความร่วมมือทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมอาคารประสานมิตร (ตึกเหลือง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เข้าร่วม ลงนามดังต่อไปนี้ มิสเตอร์หลี หมิ่น ประธานบริษัท รอยัล ลี ไชนีส อินเตอร์เนชัลแนล จำกัด, รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,คุณฟ่าน ถิงถิง CEO บริษัท รอยัล ลี ไชนีส อินเตอร์เนชัลแนล จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นพยาน

โดย มิสเตอร์หลี หมิ่น ประธานบริษัท รอยัล ลี ไชนีส อินเตอร์เนชัลแนล จำกัด กล่าวว่า  “ด้วยบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและเต็มไปด้วยความรู้ความสามารถ จึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุนด้านการศึกษาอย่างจริงจัง เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน การจัดอบรมบุคลากร คณาจารย์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาจีน รวมถึงการบรรจุวิชาภาษาจีนเข้าไปในหลักสูตรการเรียนของทางมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา วิชาการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อบรรจุเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลในเครือของเราที่ประเทศจีนด้วยครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจับมือร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครั้งนี้จะนำมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปครับ”